Privacybescherming

Persoonsgerelateerde klantgegevens worden uitsluitend in het kader van de wettelijke voorschriften van de Duitse Federale Wet op de Privacybescherming (BDSG) evenals van de Telediensten-privacybeschermingswet (TDDSG) geregistreerd.

Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

1. Klantgegevens worden met inachtneming van de ter zake geldende voorschriften van de Duitse Federale Wet op de Privacybescherming (BDSG) en de Telemediawet (TMG) door de verkoper opgeslagen en verwerkt. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de afwikkeling van de bestelling opgevraagd, tenzij de klant aanvullende servicedienstverleningen wenst.

2. De klant gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgerelateerde gegevens voor het uitvoeren van de transacties door de verkoper worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt.

3. De verkoper geeft geen persoonsgerelateerde klantgegevens door aan derden. Uitgezonderd hiervan zijn dienstverleningspartners die voor het afwikkelen van overeenkomsten het doorgeven van gegevens verlangen. In dergelijke gevallen blijft de omvang van de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

4. De klant heeft recht op informatie evenals recht op correctie, blokkering of schrapping van zijn opgeslagen gegevens. De klant kan te allen tijde zijn gegevens doen schrappen. Verder heeft hij te allen tijde het recht om informatie over de stand van zijn opgeslagen gegevens te verlangen op het e-mailadres info@frostfutter-perleberg.de. Voor zover wettelijke of contractuele bewaringsverplichtingen het schrappen onmogelijk maken, worden de gegevens geblokkeerd. § 71 lid 4 TDSG blijft onverlet.

5. De persoonlijke gegevens van de klant worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld, met name niet doorgegeven ten behoeve van reclame of markt- en opinieonderzoek.

Cookies
Onze website maakt onder andere gebruik van zogenaamde "cookies", die ertoe dienen om onze internetpresentie in zijn geheel gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld wanneer het erom gaat om het navigeren op ons platform te versnellen. Bovendien stellen cookies ons in staat om bijvoorbeeld de frequentie van site-oproepen en de algemene navigatie te meten. Bij cookies is er sprake van kleine tekstbestanden die op uw computersysteem werden opgeslagen.

Wij wijzen u erop dat sommige van deze cookies door onze server op uw computersysteem worden gekopieerd, waarbij er meestal sprake is van zogenaamde “sessie-cookies”. “Sessie-cookies“ onderscheiden zich doordat ze automatisch na het einde van de browser-sessie weer van uw harddisk worden gewist. Andere cookies blijven op uw computersysteem en maken het ons mogelijk om uw computersysteem bij een volgend bezoek weer te herkennen (zog. permanente cookies). Vanzelfsprekend kunt u cookies te allen tijde weigeren, voor zover uw browser dit toelaat.

Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website worden over het algemeen aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag inzake de Europese Economische Regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten worden doorgegeven en daar worden ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande dienstverleningen tegenover de website-exploitant te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl]."

Er wordt op gewezen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruikt en daarom IP-adressen alleen afgekort worden verwerkt om een directe relatering aan personen uit te sluiten.

Gebruik van Facebook-plugins
Wij hebben in ons internetoptreden zogenaamde plugins van het sociale netwerk facebook.com (hieronder “Facebook” genoemd) geïntegreerd. Facebook is een onderneming van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Bij iedere oproep van een website van ons internetoptreden die voorzien is van een dergelijke plugin, zorgt de plugin ervoor dat de door u gebruikte browser de optische weergave van de plugin van de Facebook-server laadt en weergeeft. Hierbij wordt aan de Facebook-server meegedeeld welke specifieke website van ons internetoptreden u momenteel bezoekt.

Wanneer u lid bij Facebook bent en tijdens het bezoek aan ons internetoptreden bij Facebook ingelogd bent, herkent Facebook door de door de plugin gezonden informatie welke specifieke website van ons internetoptreden u momenteel bezoekt en wijst dit toe aan uw persoonlijke useraccount op Facebook. Wanneer u nu een van de plugins, bijvoorbeeld door te klikken op de „Like“-button of door het afgeven van een commentaar, activeert, wordt dit naar uw persoonlijke useraccount op Facebook gezonden en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u ons internetoptreden hebt bezocht, aan Facebook doorgegeven, onafhankelijk van het feit of u een van de plugins activeert of niet.

Om het doorgeven en opslaan van gegevens over u en uw surfgedrag door Facebook te verhinderen, moet u bij Facebook uitloggen, voordat u ons internetoptreden bezoekt. In de privacybeschermingsinstructies van Facebook vindt u nadere informatie voor het registreren en gebruiken van gegevens door Facebook ten aanzien van uw hierop betrekking hebbende rechten evenals met betrekking tot de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privé-sfeer.Starthulp voor een begin met BARF

U wilt in de toekomst Uw trouw viervoeter volgens de BARF-methode voeden, maar U weet niet precies hoe?? meer...

Nieuw, onze Barfcalculator

Zo berekent u makkelijk de verhoudingen en de wekelijkse hoeveelheden die uw hond nodig heeft! meer...

Veelgestelde vragen

Wenst u nadere informatie over de - op de diersoort afgestemde - voeding van honden of katten? meer...


Wij zijn op Facebook te vinden
Bekijk onze Facebook pagina. meer...